Upravljavec prevozov

Alternative content

Pravna oseba oziroma samostojni podjetnik, ki želi opravljati dejavnost cestnega prevoza, mora med drugim izpolnjevati tudi pogoj glede strokovne usposobljenosti upravljavca prevozov. Kot dokazilo o strokovni usposobljenosti je spričevalo, ki ga izda država članica EU na predpisanem obrazcu osebi po uspešno opravljenim preizkusu znanja.

Kdo mora opravljati preizkus znanja?

 • upravljavec prevozov pri pravni osebi ali samostojnemu podjetniku,
 • fizična oseba, ki opravlja dejavnost prevozov kot samostojni podjetnik,

ki opravlja naslednje vrste prevozov:

 • avto taksi prevoze
 • prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu
 • mednarodni prevoz potnikov v cestnem prometu
 • prevoz blaga v notranjem cestnem prometu
 • mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu

Te osebe opravljaljo preizkus znanja v državi članici, v kateri imajo običajno prebivališče ali v kateri delajo. Običajno prebivališče pomeni kraj, kjer oseba običajno živi, to je vsaj 185 dni v koledarskem letu.

Komu se preizkus znanja prizna?

Osebe z določeno višješolsko, visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo so lahko oproščeni preizkusa iz tistih predmetov, ki so jih uspešno opravili v okviru svojega izobraževanja. Kandidat, ki želi, da se ga oprosti preizkusa znanja iz posameznih predmetov, pošlje Komisiji za opravljanje preizkusa znanja izpolnjeno vlogo, h kateri priloži:

 • overjeno fotokopijo diplome,
 • overjeno fotokopijo indeksa ali potrdila o opravljenih izpitih
 • in potrjene fotokopije vsebin predmetov iz študijskega programa s strani izobraževalne organizacije, pri katerih si je pridobil znanja, ki jih določa program preizkusa znanja.

Komisija vlogo obravnava in izda ugotovitveni sklep iz katerega so razvidni predmeti, ki se priznajo in predmeti iz katerih je potrebno opravljati preizkus znanja.

Kako poteka preizkus znanja?

Program preizkusa določa Pravilnik o programu, postopku in načinu opravljanja preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Ur.l. RS, št.10/07, 39/07 in 23/09). Obsega naslednje predmete:

 • civilno pravo
 • gospodarsko pravo
 • delovnopravna ter socialna zakonodaja
 • davčna zakonodaja
 • poslovno in finančno vodenje podjetja
 • dostop do trga
 • tehnični standardi in vidiki poslovanja
 • varnost v cestnem prometu

Preizkus znanja je sestavljen modularno in je različen glede na to, za katere vrste prevozov v cestnem prometu se je upravljavec prevozov prijavil:

 • modul M1: avto taksi prevozi
 • modul M2: prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu
 • modul M3: mednarodni prevoz potnikov v cestnem prometu
 • modul M4: prevoz blaga v notranjem cestnem prometu
 • modul M5: mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu

Kandidat lahko istočasno opravlja preizkus znanja samo iz enega modula.

 

1. Če kandidat uspešno opravi preizkus iz modula M3, se izda spričevalo tudi o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov (UP) za opravljanje prevozov iz modula M2 in M1.

 

2. Če kandidat uspešno opravi preizkus iz modula M2, se izda spričevalo tudi o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov (UP) za opravljanje prevozov iz modula M1.

 

3. Če kandidat uspešno opravi preizkus iz modula M5, se izda spričevalo tudi o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov (UP) za opravljanje prevozov iz modula M4.

 

Preizkus znanja se opravlja pred tričlansko komisijo v pisni obliki in je sestavljen iz dveh delov:

 • prvi del obsega vprašanja izbirnega tipa, ki vključujejo štiri možne odgovore in vprašanja, ki zahtevajo neposredni odgovor,
 • drugi del pa vsebuje študijske primere.

 

V primeru, da kandidat opravlja preizkus samo iz modula M1 - avtotaksi prevozi, predstavlja prvi del preizkusa 40 točk, drugi del pa 5 točk. Preizkus v tem primeru traja največ 90 minut.

 

V primeru, da kandidat opravlja preizkus iz modulov M2 ali M3 ali M4 ali M5, predstavlja prvi del preizkusa 60 točk, drugi del pa 40 točk. Preizkus v tem primeru traja največ 180 minut.

 

Kandidat mora doseči povprečno najmanj 60% skupnega števila točk, da se celoten preizkus znanja šteje za opravljenega, pri čemer mora iz vsakega dela doseči najmanj 50% možnega števila točk.

 

Kandidat, ki na preizkus ni bil uspešen, lahko preizkus ponovno opravlja po preteku treh tednov od opravljanja preizkusa znanja.

 

Kandidat, ki je uspešno opravil preizkus znanja prejme s priporočeno pošto Spričevalo o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov (UP).

Kako se prijavim na preizkus znanja?

Kandidat se lahko prijavi s pomočjo spletne prijave, ki jo dobite tukaj.

 

Prijavnico lahko kandidatu pošljemo tudi po navadni oziroma elektronski pošti, po faxu ali pa jo osebno izpolnite na sedežu podjetja Inter-es, d.o.o., Cesta na Brdo 85, Ljubljana.

 

Da se šteje prijava kot popolna je potrebno dostaviti še:

 • a. Kopijo osebnega dokumenta (za državljane Republike Slovenije)
 • b. Veljavno dovoljenje za prebivanje ali Potrdilo o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji (za ostale)

Navedene dokumente lahko pošljete po e-pošti na naslov info@inter-es.si ali po faxu 01 2000 231 ali pošljete po navadni pošti na naslov Inter-es, d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana. Dokler navedenih dokumentov ne bomo prejeli, vas ne bomo mogli razvrstiti na izpitni rok.

 

Na podlagi popolne prijave, kandidat po elektronski oziroma navadni pošti prejme predračun za poravnavo stroškov preizkusa.

 

Kandidati, ki so pravočasno poravnali stroške preizkusa prejmejo najmanj 30 dni pred preizkusom obvestilo, v katerem jih komisija obvešča o kraju, datumu in času preizkusa.

Roki za preizkus znanja:

Roki za opravljanje izpita so 1-krat mesečno, odvisno od števila prijavljenih kandidatov. Preizkus se izvede, če je prijavljenih najmanj 15 kandidatov.

Stroški preizkusa:

Stroški preizkusa znašajo 96,84 €.

Pravni viri:

1. Zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur.l.RS št. 131/06, 123/08, 28/2010 in 49/2011);

2. Pravilnik o programu, postopku in načinu opravljanja preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem prometu.( Ur.l. RS, št. 10/07, 39/07 in 23/09).

3. Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in sveta (Uradni list Evropske unije, L 300, 14.11.2009)

Prijava na preizkus
Na preizkus strokovne usposobljenosti za upravljavca prevozov se lahko prijavite preko spleta.

 

Pripomočki za pripravo na preizkus
Za pripravo na preizkus strokovne usposobljenosti za upravljavca prevozov nudimo vrsto pripomočkov.

 

Podrobnejše informacije:

Pooblaščeni izvajalec organizacijskih, strokovnih in tehničnih opravil za Komisijo za opravljanje preizkusa znanja o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov imenovano s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor:

 

INTER-ES, d.o.o., Cesta na Brdo 85, Ljubljana

Telefon: 01/2000 230,

E-pošta: info@inter-es.si

Uradne ure: vsak dan od 8:00 do 12:00