FAQ - Pogosto zastavljena vprašanja

Alternative content

 • Kdaj se lahko vpišem v študijski program?

   

  1. prijavni rok: do 7.3.2014

   

  Prijavite se z elektronskim obrazcem Prijava za vpis v višje strokovne šole, ki ga dobite na spletni strani Višješolske prijavne službe: www.vss-ce.com/vps.

   

  Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko na naslov:

   

  Šolski center Celje

  Višješolska prijavna služba

  Pot na Lavo 22

  3000 CELJE

   

   

  2. prijavni rok: od 1.9.2014 do 5.9.2014

   

  Na še prosta vpisna mesta se lahko prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps

   

  Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko na naslov:

   

  Šolski center Celje

  Višješolska prijavna služba

  Pot na Lavo 22

  3000 CELJE

   

  Prijavam priložite overjene fotokopije dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev: Spričevalo o maturi, poklicni maturi ali zaključni izpitu oz. diplomo pred uvedbo poklicne mature ter fotokopiji spričeval 3. in 4. letnika srednje šole.

 • Ali se mi priznajo izpiti drugih višjih šol ali fakultet?

  Če imate opravljene izpite na drugih višjih šolah ali fakultetah, potem lahko v referat za študentske zadeve oddate Vlogo za priznavanje izpitov. Vlogi je potrebno priložiti učni načrt predmeta in oceno izpita. Študijska komisija pregleda vašo vlogo in vam izda pisni sklep o priznavanju. Informacije o priznavanju lahko dobite tudi pred vpisom na šolo.

   

 • Ali lahko po VI. stopnji nadaljujem s študijem?

  Diplomantom višjih strokovnih šol v Sloveniji je omogočen prehod na visokošolske ustanove. Najbolje je, da diplomant pogoje za prehod preveri kar direktno na visokošolski ustanovi, saj pogoje za prehod določajo same.

   

 • Kaj se zgodi, če ne morem plačati šolnine?

  Če se študent znajde v izjemnih okoliščinah, lahko odda prošnjo za odlog plačila z obrazložitvijo okoliščin. Študijska komisija študentovo prošnjo obravnava in odloči o upravičenosti do odloga plačila ter študentu izda sklep.

   

 • Ali je pri izrednem študiju tudi omejitev vpisa?

  Da, tudi pri izrednem študiju lahko šola v primeru bistveno večjega števila prijav, kot je razpisanih vpisnih mest, vpis omeji. V primeru omejitve vpisa imajo v izbirnem postopku prednost kandidati, ki so v srednješolskem izobraževanju dosegli boljši uspeh oz. večje število točk.

   

 • Srednjo šolo sem končal že dolgo nazaj. Ali je to problem?

  Ne, nikakor. Za študij se lahko posamezniki odločate ne glede na to, koliko časa je preteklo od vašega zaključka šolanja na srednješolski stopnji.

   

 • Kakšen je postopek, če ti šolanje plača podjetje?

  Ob vpisu prejmete obrazec, ki ga izpolni podjetje. Na podlagi posredovanih podatkov na obrazcu, podjetju izstavimo račun. Če je plačnik podjetje, ni možnosti plačila na več obrokov. Možno je tudi, da podjetje plača le del šolnine, vi pa preostanek.

   

 • Ali je možno prekiniti študij med študijskim letom oz. kako in kdaj se potem lahko nadaljuje s šolanjem?

  Pravice in dolžnosti, povezane s prekinitvami študija in prehodi v višje letnike, določajo posebni pravilniki. Če zaradi različnih vzrokov ne morete nadaljevati študija, bi ga pa čez nekaj časa še vedno radi, študij lahko začasno prekinete in ga kasneje nadaljujete.

   

 • Koliko časa traja študij?

  Organizirane študijske aktivnosti se izvedejo v dveh letih.

   

 • Kako poteka študij?

  Študij izvajamo kot kombinacijo klasičnega študija s študijem na daljavo (blended learning). Pripomoček pri temu je spletna aplikacija »inter-šola«, ki je rezultat lastnega razvoja podjetja Inter-es in deluje v skladu s potrebami študentov in zahtevami višješolskih programov.

   

 • Ali z vpisom na izredni študij pridobim status študenta in kakšne so moje pravice?

  Da. Študent ima, ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, naslednje pravice, ki veljajo v primeru, ko oseba ni v delovnem razmerju ali prijavljena kot iskalka zaposlitve na Zavodu ta zaposlovanje:

  • pravico do zdravstvenega varstva,
  • bonov za prehrano,
  • subvencioniranega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi,
  • štipendiranja,
  • družinske pokojnine,
  • možnosti opravljanja občasnih in začasnih del prek pooblaščenih organizacij (študentski servisi),
  • možnosti bivanja v študentskih domovih, ipd.

  Pravice, ki izhajajo iz statusa študenta, lahko na višji šoli uveljavljate največ 3 leta.

   

 • Kdaj status študenta na višji šoli preneha?

  Status študenta višje šole preneha, če študent:

  • diplomira,
  • ne diplomira 60 dni po končanju drugega letnika,
  • se med študijem ne vpiše v naslednji letnik,
  • se izpiše,
  • je bil izključen.

  V primerih iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka se študentu iz upravičenih razlogov status lahko podaljša, vendar največ za eno leto.

   

  Med upravičence iz prejšnjega odstavka spadajo študenti iz 40. člena zakona o Višjem strokovnem izobraževanju (ul. RS št. 86/2004) in študenti, ki ne napredujejo ali končajo študija zaradi starševstva, vojaških obveznosti, izjemnih družinskih in socialnih okoliščin ali težke bolezni.